Комисия по професионална етика към БДВО

Комисията по професионална етика е първият и единствен до момента орган за саморегулация в сферата на етиката в пиар професията в нашата страна. Комисията е независим орган към Българско дружество за връзки с обществеността, като основна нейна функция и база за позициите и решенията й е Етичния кодекс на пиар специалистите в България, приет от всички професионални организации през 2005 г.

Комисията по професионална етика отговаря за популяризирането и прилагането на добри практики областта на публичните комуникации в България. Тя е органът, който дава становище при възникнали казуси и определя дали използваните практики са етични или неетични. Комисията се стреми да решава обективно всички възникнали казуси, нарушаващи интересите на легалния и етичен бизнес по отношенеи на връзките с обществеността. Стремежът и е да защитава професионалните права и интереси на всички специалисти по комуникации в България и да подпомогне гражданското общество и демократичните принципи на работа в сферата на комуникациите в страната.

Състои от 3-ма членове и се избира на Общо събрание на БДВО с мандат от 2 години.

Членовете на Комисията по професионална етика не могат да бъдат едновременно и членове на Управителния съвет.

Председателят на Комисията се избира на нейното първото заседание.

Софийска харта за етични комуникации

Харта

Процедура за разглеждане на жалби и сигнали за етични казуси

Процедура

Последни становища

Становище на КЕ относно публичното представяне и отразяване на случая с тежкия инцидент с г-жа Цветелина Стоянова, спортист по художествена гимнастика – 22.06.2016

Становище на КЕ по казуса “Фалшив сигнал за бомба приключи с уволнение в летище София” от 30.11.2015 г.

Становище на КЕ във връзка с разпространението на кадри и снимков материали, представящи смъртни случаи

Позиция на КЕ по казуса “Пасивна класна стая” на “Загорка”_АД

Всички становища

Последни новини

Професионалната организация на ПР специалистите навърши 20 години

Първата организация в областта на комуникациите в България – Българско […]

“Дом на книгата” получи дарение от журито на ПР приз 2015

Асен Асенов, председател на журито на ПР приз 2015, дари […]

Всички новини